Η Cloud-U προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
οι οποίες συνίστανται στα παρακάτω:


Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
Εύρεση προμηθευτών – συνεργατών
Μελέτη & Σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία


   

Διαχείριση έργων
Εκπαίδευση πελατών & συνεργατών
Τεχνική Υποστήριξη Πριν και Μετά την πώληση
Συμφωνίες ολικής τεχνικής υποστήριξης


   
parallax background

Η Cloud-U δίνοντας μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση των πελατών
της διαθέτει δύο κάθετους τομείς υποστήριξης

Τομέας τεχνικής υποστήριξης πελατών

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, ο τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στους πελάτες της εταιρείας μετά και την πώληση του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης και συντήρησης αυτού σε βάθος χρόνου.

Τούτο επιτυγχάνεται με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Τομέας υλοποίησης
μεγάλων έργων
Η ικανότητα της Cloud-U είναι να μελετά, να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλα και σύνθετα έργα στους χώρους των Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Πληροφορικής στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, τείνει να καθιερώσει την εταιρεία ως έναν από τους σημαντικότερους Business Integrators στην Ελλάδα.

Η εξυπηρέτηση και η πλήρης ικανοποίηση των σύνθετων αναγκών και απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν τους μεγάλους πελάτες της εταιρείας, αποτελεί τομέα προτεραιότητας της επιχειρηματικής της φιλοσοφίας.
   

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Cloud-U, διαθέτει απόλυτα εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, του οποίου η αποστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:


Συμμετοχή στην προετοιμασία των προσφορών για την διεκδίκηση των έργων.
Διερεύνηση πιθανής συμμετοχής υπεργολάβων για τα υπό εκτέλεση έργα και σύναψη συμφωνιών.
Εποπτεία της διοικητικής και εκτελεστικής υλοποίησης των έργων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητά τους.